Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is gesprekspartner van het bestuur en de directie van de school. De MR heeft instemmingsrecht en adviesrecht bij bepaalde zaken. 

De MR bestaat uit ouders (50%) en leerkrachten (50%).

 

Informatierecht

De MR moet over informatie beschikken om te kunnen praten over het beleid en de kwaliteit op school. Het informatierecht is dan ook een belangrijk recht van de medezeggenschapsraad. Het is de taak van het schoolbestuur om de MR tijdig te informeren, zodat de MR goed kan functioneren.

 

Adviesrecht

In de wet staat een lijst met zaken waarvoor het schoolbestuur in ieder geval het advies van de MR moet vragen. Voorbeelden hiervan zijn: de hoofdlijnen van de begroting, een wijziging in het lesrooster, vakantieregeling of het ontslag van de schoolleiding, over nieuwbouw of een belangrijke verbouwing van de school. Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het advies van de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen.

 

Initiatiefrecht

De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen. De MR is bevoegd om over alle aangelegenheden voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken aan het bevoegd gezag. Het bevoegd gezag stelt de MR altijd in de gelegenheid om het voorstel of standpunt te bespreken. Het bevoegd gezag is verplicht om binnen 3 maanden een schriftelijke, met redenen omklede reactie te geven op het voorstel van de MR.

 

Instemmingsrecht

De MR heeft op een aantal onderwerpen ook een instemmingsrecht. Voorbeelden van zaken waarbij de MR dit recht heeft zijn: wijziging van het schoolreglement, de klachtenregeling of de hoogte van de ouderlijke bijdrage, de onderwijskundige doelstellingen van een school, bij plannen voor fuseren met een andere school, bij het beleid dat de school heeft om ouders op school te laten helpen. Het schoolbestuur kan dus dit soort plannen niet uitvoeren zonder de instemming van de MR.

 

Hier zijn de statuten en reglementen van onze MR te vinden.

Hier is het jaarverslag van 2022-2023 te vinden.

 

- Evelien Besker, voorzitter

- Jelle Wensink, secretaris

- Aafke Heinen, namens de ouders

- Corrie Elferink, namens het personeel

- Denise Hinkamp-Grievink, namens het personeel

- Joyce Willemsen, namens het personeel

 

- Astrid Kempink, adviserend lid

 

Bij bestuursvergaderingen is een lid van de MR aanwezig. Het mailadres is:  MR@bastionbredevoort.nl