Ouderraad

Samen met de leerkrachten wil de ouderraad van ’t Bastion het voor de kinderen op school extra plezierig maken door allerlei activiteiten te organiseren of te ondersteunen.

 

ouderraad@bastionbredevoort.nl 

De ouderraad

’t Bastion heeft een eigen ouderraad. Zij vormt een eigen rechtspersoon en staat als aparte vereniging ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. In de raad hebben zowel ouders als personeelsleden zitting.

De ouderraad heeft de volgende taken:

  • Het organiseren van allerlei schoolse en na schoolse activiteiten in samenspraak met de school.
  • Klankbord zijn voor de ouders van ‘t Bastion met betrekking tot diverse onderwerpen.
  • Advies geven (gevraagd of op eigen initiatief) aan de medezeggenschapsraad of aan de oudergeleding van de medezeggenschapsraad.
  • Het uitgeven van de ter beschikking staande middelen ten behoeve van de school.
  • Het jaarlijks organiseren van een jaarvergadering voor de leden, waarbij het jaarverslag van ’t afgelopen kalenderjaar, de begroting met daarbij de vaststelling van de contributie voor het komende jaar en zonodig de verkiezingen van leden van de ouderraad aan bod komen.

Ouderbijdrage

Ouders zijn automatisch lid van de ouderraad van de school. Een financiële bijdrage voor de vereniging is vrijwillig maar wel zeer wenselijk.

De bijdrage bedraagt € 37,50 voor het oudste kind van het gezin en € 30,- voor het 2e en volgende kind binnen het gezin. Ouders van kinderen die in een schooljaar voor 1 januari starten, betalen het volledige bedrag. Ouders van kinderen die na 1 januari van het schooljaar starten, betalen de 1e keer € 15,-. De jaarlijkse automatische incasso vindt ieder jaar in oktober plaats.

 

Extra inkomsten 

Naast de ouderbijdrage organiseert de vereniging zelf activiteiten om extra inkomsten te werven. Denk hierbij aan het meedoen aan de Jantje Beton collecte, het inzetten van vrijwilligers op de Zwarte Cross etc.

Besteding geld

De oudervereniging besteedt haar geld met name aan de schoolreisjes, het schoolfeest en het schoolkamp voor groep 8. Daarnaast moet je denken aan uitgaven voor vieringen zoals Pasen, Sinterklaas en Kerst. 

 

 

In het bestuur van de ouderraad zitten:

 

Stefan van der Ham

voorzitter

 

ouderraad@bastionbredevoort.nl 

Nicole Lensink

penningmeester

 

ouderraad@bastionbredevoort.nl 

Marloes Grotenhuis

secretaris

 

ouderraad@bastionbredevoort.nl 

Lenny Woerts

lid

ouderraad@bastionbredevoort.nl 

Ilona Heinen

lid

ouderraad@bastionbredevoort.nl 

Daan Waanders

lid

ouderraad@bastionbredevoort.nl 

Martine Goorman teamlid 0543-451529 m.goorman@bastionbredevoort.nl
Leonie Oonk teamlid 0543-451529 l.oonk@bastionbredevoort.nl